WAKACJE W TROPIKACH

REGULAMIN ROZDANIA „Wakacje w Tajlandii”

(dalej: „Rozdanie”)
1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 • Organizatorem rozdania „Wakacje w Tajlandii” (dalej: Rozdanie) jest Greenasia Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 24/32, NIP: 7272831960, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756510 zwana dalej „Organizatorem”.
 • Rozdanie organizowane jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 • Celem „Rozdania” jest promocja produktów Organizatora a w szczególności marek: Moods, Piaoxiu, Kihaku, Snail Care (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 • Rozdanie trwa od dnia 22 listopada 2019 r. do dnia 23 grudnia 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Rozdania”).
 • Regulamin Rozdania jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie Organizatora: Łódź, ul. Maratońska 24/32, a także na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.greenasia.eu. 

  2 [UCZESTNICY ROZDANIA]
 • W Rozdaniu mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 • Uczestnikami Rozdania nie mogą być pracownicy i rodzina Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w Rozdaniu brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Rozdania oraz pozbawiona ewentualnej nagrody.
 • Udział w jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 • Aby wziąć udział w Rozdaniu, Uczestnik powinien:
  1. dokonać zakupu produktów Greenasia o wartości min. 120 zł w firmowym sklepie stacjonarnym lub internetowym znajdującym się pod adresem greenasia.eu w Okresie Trwania Rozdania oraz zachować dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury,
  2. w przypadku zakupu w firmowym sklepie stacjonarnym wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy shop@greenasia.eu podając: imię, kwotę z paragonu, numer telefonu do kontaktu,
  3. w przypadku zakupu przez sklep online (greenasia.eu) każdy zakup powyżej 120 zł jest automatycznie dołączany do Rozdania
  4. każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów/faktur,
  5. dany paragon lub faktura może być zgłoszona tylko raz.

   3 [NAGRODY]
 • W Rozdaniu nagrodami są wyjazdy dla dwóch osób do Tajlandii (dalej: „Nagrody”), która obejmuje: przelot w klasie ekonomicznej dla dwóch osób oraz 10 noclegów na wyspie Phuket;
  1. na każde 150 zgłoszeń przypada jedna Nagroda
  2. nie ma ograniczenia ilości nagród, wyznacznikiem jest tylko ilość zgłoszeń
  3. przyznanie nagród nastąpi 24 grudnia o godzinie 12.00 w firmowym sklepie stacjonarnym a relacja zostanie opublikowana na koncie firmowym na FB
  4. osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie tego samego dnia poprzez rozmowę telefoniczną, w przypadku nie możności uzyskania połączenia informacja zostanie wysłana mailem
  5. nagrodzone osoby muszą do 15 stycznia określić termin w którym chcą wyjechać do Tajlandii przy czym wyjazd musi nastąpić pomiędzy marcem a lipcem 2020 roku;
  6. zastrzegamy sobie +/- 3 dni różnicy od podanej wstępnie daty wyjazdu
 • Laureaci Rozdania nie mają prawa do wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 • Laureat Rozdania nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 • Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 27 grudnia 2019 r. na profilu firmowym Greenasia na FB.

 • 4 [REKLAMACJE]
 • Reklamacje co do przebiegu Rozdania mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Greenasia Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 24/32.
 • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Rozdania.
 • Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Rozdanie – wakacje w Tajlandii” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Greenasia Sp. z o.o.
 • Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Rozdania jest Greenasia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 24/32 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756510.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Rozdaniem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Rozdania, w celu zamieszczenia listy zwycięzców na profilu społecznościowym FB oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Dane Uczestników Rozdania będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

  6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 • W trakcie trwania Rozdania treść Regulaminu Rozdania będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie greenasia.eu.
 • W skład Nagrody wchodzą: bilety lotnicze dla dwóch osób w klasie turystycznej na trasie Warszawa – Phuket i Phuket – Warszawa; 10 dni w pokoju 2-osobowy w hotelu na Phuket (Tajlandia) wraz ze śniadaniem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl